PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Sub auspiciis Regis Poloniae et Episcopi Cracoviensis.
Gdy w 1727 roku Polska występowała po raz pierwszy do Stolicy

Apostolskiej z prośbą o ustanowienie liturgicznego święta Najświętszego

Serca Pana Jezusa, czyniła to nie tylko w imieniu Rzeczpospolitej Obojga

Narodów, ale prosiła o święto dla całego Kościoła! (Początkowo do tej

petycji dołączył król Hiszpanii Filip V, ale pod

wpływem swojego ministra, wycofał poparcie).Polski król i wielki

książę litewski August II czynił to zatem nie tylko w imieniu swojego

Kraju, ale chrześcijaństwa w ogóle. Ważna rola w tych staraniach

przypadła Przełożonej krakowskiego klasztoru wizytek, Matce Teresie

Szembek i biskupowi krakowskiemu ks. Konstantemu Szaniawskiemu. Pomimo

umiejętnej walki stoczonej przez ks. Józefa Gallifet S.I. o ustanowienie

święta, pod wpływem kardynała Prospera Lambertini Stolica Apostolska

odrzuciła prośbę Polski. Głównym powodem był zarzut nowości i niechęć do

mnożenia "zbędnych" nabożeństw. Sam Lambertini jako papież Benedykt XIV

zresztą wspierał nabożeństwo w Rzymie i Kościele.

Drugie podejście miało miejsce w latach 1762-1764. Wtedy to

Polska-Litwa ponowiła starania o ustanowienie liturgicznego święta Serca

Bożego pod rządami Augusta III, który z Warszawy skierował listownie

prośbę do papieża w tej sprawie. Prośby króla popierali liczni biskupi

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a także z Francji Stanisław Leszczyński

i jego córka Maria- królowa Francji.

Druga polska petycja była już tylko w imieniu Rzeczypospolitej- by
zwiększyć szanse

na sukces. Po wykazaniu, że kult Najświętszego Serca Pana Jezusa nie

jest wcale nowy (na konsystorzu 26 stycznia 1765 r.), a w licznych

diecezjach już od dawna cieszy się on błogosławieństwem ordynariuszy, a

także po wykazaniu jego pozytywnych efektów duchowych, Stolica

Apostolska zezwoliła wreszcie na liturgiczne obchody święta Serca Bożego

w Polsce i na Litwie dekretem z 6 lutego 1765 roku- już za panowania

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

To pierworództwo w kulcie liturgicznym Najświętszego Serca Pana Jezusa

potraktujemy jako wielkie zobowiązanie.
ks. Rafał J. Trytek ICR, w święto św. Norberta
Powrót