PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Wezwania i prośby do Dzieciątka Jezus

O Dzieciątko Jezus! zmiłuj się nade mną
O Dzieciątko Jezus! przebacz mi grzechy moje
O Dzieciątko Jezus! strzeż mnie w pokusach wszelkich
O Dzieciątko Jezus! ulecz i oczyść ciało moje
O Dzieciątko Jezus! rozgrzej i uspokój serce moje
O Dzieciątko Jezus! miłością Twoją zapal serce moje
O Dzieciątko Jezus! podnieś i uświęć duszę moją
O Dzieciątko Jezus! umocnij i utwierdź mnie w powołaniu i w pełnieniu
powinności stanu mojego
O Dzieciątko Jezus! Prowadź mnie drogą prawdy
O Dzieciątko Jezus! zbaw duszę moją
O Dzieciątko Jezus! zmiłuj się nade mną.

Abyś Ojczyznę naszą od wszelkich nieszczęść zachować raczył.
Abyś Duchowieństwu naszemu błogosłowić raczył,
Abyś liczne zastępy dusz do służby Swej powołać raczył,
Abyś w rodzinach naszych miłość i zgodę dać raczył,
Abyś młodzież naszą od zepsucia i złych wpływów uchronić raczył,
Abyś wzywającym Twego Imienia miłościwym być raczył,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś nas do królestwa Twego przyjąć raczył.

Prosimy Cię Dzieciątko Jezus.

O Najświętsze Dzieciątko Jezus! Tobie oddaję duszę, serce i ciało moje!
Tobie się cały (a) poświęcam. Pomnij o Jezu żem Twój (a), strzeż mnie
jako Twej własności i spraw abym był (a) Twoim (Twoją) na wieki. Jezus
Maria, Józefie św. Wam oddaję się całkiem z duszą, z sercem i z ciałem
moim dzisiaj i zawsze i na wieki wieków.

Chwała na wysokościach Jezusowi, a na ziemi pokój i błogosławieństwo
wiernym ich sługom. Amen.
Modlitwa

O Panie Jezu mój, jedyne dobro moje, dziękuję Ci jak najpokorniej z
całego serca za to dobrodziejstwo, że Sobie na tym miejscu mieszkanie
obrałeś. Proszę Cię byś na każdego do Ciebie się uciekającego w swoich
potrzebach zlewać raczył nieprzebrane miłosierdzie Twoje, a my wszyscy
stąd wielką pociechą napełnieni byli. Proszę Cię pokornie Panie mój
Jezu, chciej mnie wysłuchać w tej mojej prośbie. Niech stąd nie
odchodzę, bez otrzymania łaski i miłosierdzia Twego, bo Ty nikogo nie
opuszczasz, ale każdego pocieszasz, niech więc i moja ta prośba
wysłuchaną zostanie, za którą łaskę obiecuję Ci do zgonu życia mego
wiernie służyć, Imię Twoje chwalić i dobroć Twoją wysławiać. Racz okazać
nade mną nędznym stworzeniem Twoim łaskę i miłosierdzie na większą cześć
i chwałę Twoją. Amen.

(Przez pobożne tej modlitwy odmówienie wiele łask ludzie doznali).
Modlitwa do cudownego Dzieciątka Jezus

Najukochańszy Panie nasz Jezu Chryste, który, stawszy się dla nas
dziecięciem, narodzić się chciałeś w stajence, by nas wybawić z
ciemności grzechu, do Ciebie pociągnąć i Swoją świętą zapalić miłością.
Wielbimy Ciebie jako Stwórcę i Zbawiciela naszego, wyznawamy i mieć
chcemy Ciebie Królem naszym i Panem w hołdzie Ci składając wszystkie
uczucia biednego serca naszego. Miły Jezu, Panie i Boże nasz racz
przyjąć tę ofiarę. Aby Ci zaś przyjemną była, odpuść nam nasze winy,
oświeć nas, wznieć ten święty ogień, który przyniosłeś na świat, aby w
sercach naszych był zapalony. Tak niech dusza nasza stanie się ołtarzem,
na którym będziemy składać ofiarę z naszych umartwień. Spraw by tu na
ziemi nie przestawała starać się o coraz większą Twoją chwałę, aż
przyjdzie dzień, w którym Twą pięknością nieskończoną w Niebie będzie
mogła się weselić. Amen.

(Odpust 3 lat. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmawianie przez
miesiąc). (S. Pen. Ap. 21. UL 1933).

Za: Nowenna do Pana Jezusa Koletańskiego, Kraków 1947, str. 52–58.

L. 1741/47.

Książęco Metropolitalna Kuria w Krakowie 8. III. 1947.

Za zezwoleniem władzy duchownej.
Powrót