PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi


Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi.
O najchwalebniejszy Ojcze, Józefie święty! ja N., niegodny czciciel
twój, z wielką pobożnością obieram sobie ciebie za najpierwszego, po
Matce Boskiéj, Patrona, stróża, obrońcę i przyczyńcę mojego, tak u
wychowańca twojego Jezusa Chrystusa, jak téż i najmilszej oblubienicy
twojéj, Najświętszéj Maryi Panny; prosząc cię pokornie, abyś mi raczył
tę ojcowską wyświadczyć łaskę, żebym przy Panu Bogu moim, i przy téjże
oblubienicy twojéj, Najświętszéj Pannie, mógł tobie z pilnością służyć,
ciebie wysławiać, i codziennie szczęśliwéj godziny śmierci czekać. To
dnia dzisiejszego mocno sobie stanowię i mam nadzieję, przez Jezusa,
Pana mojego, i Jego Matki najmilszéj i wszystkich Świętych zasługi, a
twoję przyczynę, że to wszystko wypełnię. Dla tego proszę cię pokornie,
o święty Patronie! racz mnie między wierne sługi twoje przyjąć, i
pamiętać o mnie, czcicielu twoim, we wszystkich zaś potrzebach, sprawach
i kłopotach, racz do mnie z ratunkiem przybywać, a osobliwie w godzinę
śmierci mojéj. Amen.

Za: Książka do Nabożeństwa dla wszystkich Katolików szczególniéj zaś dla
wygody Katolików Archidyecezyi Gnieźnieńskiéj i Poznańskiéj z polecenia
Najprzewielebniejszego X. Arcy-biskupa Dunina ułożona, na nowo z rozkazu
Najprzewielebniejszego Arcy-biskupa X. Leona Przyłuskiego przejrzana.
Trzecie wydanie. (Dla mężczyzn.) Gniezno. Nakładem i Drukiem J.B.
Langiego. 1861. Str. 235.

Książkę do Nabożeństwa, z polecenia ś. p. Poprzednika mojego Xiędza
Arcybiskupa MARCINA DUNINA ułożoną, dla wszystkich Katolików,
szczególniéj zaś dla wygody wiernych obydwóch Archidyecezyi, i
wywdzięczenia się za te modły, które za niego przed Tron Boga w czasie
jego wydalenia przesyłali, jako zawierającą pobożne uczucia i
westchnienia Przodków i Ojców naszych, gdy Wam w trzeciém wydaniu, na
nowo z rozkazu mojego przejrzaném, do częstego a pobożnego użycia
poleceń, błagam Boga: aby w nas odrodził żywą wiarę i pobożność Przodków
naszych. Was zaś proszę, abyście — polecając Panu Bogu siebie i osoby
Waszemu sercu drogie, niemniéj duszę ś. p. Poprzednika mojego Xiędza
MARCINA, zasełali do Tronu Boga modły swoje także i za mnie, pasterza
Waszego, aby mnie Bóg Wszechmogący łaską swoją wspierać raczył w
trudnych obowiązkach pasterstwa mojego nad Wami.

Poznań, w dzień Ś. Kazimierza Wyznawcy 1861.

X. Leon Przyłuski.

Imprimatur.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna
pisownia.

Powrót